La plej ronda nombro

Ĉi-subaj tekstoj kaj tekstetoj ĉiuj troveblas en aliaj interretpaĝoj. Nur la tradukoj (rektaj aŭ nerektaj) plej ofte estas miaj.

La selektado sekvis jenajn kriteriojn:

Estas tekstoj en la sekvaj lingvoj (klaku sur lingvon por reliefigi ĝin):

 

3 ciferoj
nl Was 't rond? Ĉu ĝi estis ronda?
5 ciferoj
en Yes, I know a digit. Jes, mi konas ciferon.
6 ciferoj
hr Jos i krug u skoli upoznajes. Eĉ pri la cirklo vi lernas en lernejo.
sq Kur e shoh e mesoj sigurisht. Kiam mi vidos ĝin , mi certe memoros ĝin.
sr Још и круг у школи упознајеш. Eĉ pri la cirklo vi lernas en lernejo.
7 ciferoj
bg Как е леко и бързо изчислено Пи. Kiel facile kaj rapide estas kalkulata Pi.
en Now I need a verse recalling pi. Nun mi bezonas verson rememorante Pi.
8 ciferoj
el Ἀεὶ ὁ θεὸς ὁ μέγας γεωμετρεῖ τὸ σύμπαν. La granda Dio ĉiam aplikas geometrion al ĉio.
ga Níl i mata, a shaoi, eolaíocht nó feidhm. Saĝulo, matematiko havas nek sciencon nek uzon.
9 ciferoj
en How I wish I could enumerate pi easily today. Kiom mi ŝatus ke mi facile povu denombri Pi hodiaŭ.
pt Sou o medo e temor constante do menino vadio. Mi estas la senfina timo kaj teruro de la mallaborema infano.
ro Aşa e bine a scrie renumitul şi utilul număr. Ĉi tiel oni skribu la faman kaj utilan nombron.
sn Iye 'P' naye 'I' ndivo vadikanwi. 'Pi' achava mwana. P kaj I estas amantoj. Pi estos ruzuleto.
10 ciferoj
cs Sám u sebe v hlavě magického pí číslic deset mám. Mem, en mia kapo, mi havas de la magika nombro pi dek ciferojn.
nd Nxa u fika e khaya uzojabula na y'nkosi ujesu qobo. Kiam vi iros en la ĉielon, vi ĝuos apud la sinjoro Jesuo.
sk Sám u seba v hlave magického pí číslic desať mám. Mem, en mia kapo, mi havas de la magika nombro pi dek ciferojn.
sl Kdo o tebi z glavo razmišlja da spomni števk teh? Kiu pri vi pensas por en la kapo ekmemori ĉi tiujn ciferojn?
11 ciferoj
en Yes I want a pizza, yesterday we wanted pizza, yes pizza! Jes mi volas picon, hieraŭ ni volis picon, jes pico!
fa خرد و بینش و اگاهی دانشمندان ره سرمنزل توفیق بما اموزد. La saĝo, la kompreno kaj la scio de la kleruloj, lernos al ni la vojon al sukceso.
nl Zeg 't moet u zeker verheugen te kunnen geven dit getal. Nu, vi certe ĝojos povi doni tiun nombron.
pt Vai 'a aula o aluno apreender um numero usado nos arcos. Iras al la aŭlo la studento por lerni nombron uzatan ĉe arkoj.
sr Ето, и број π можеш запамтити из текста одмах, без бриге. Jen, kaj la nombron π vi povos tuj rememori el la teksto, senzorge.
12 ciferoj
kw Yma'n scol a-gleth, kendyrewy, ha ottoma eglos, ryp carjy dyscajor. La lernejo estas maldekstre, kuzoj, kaj tio estas la preĝejo, proksime de la garaĝo de la instruisto.
nl Wat u door 'n echte ezelsbrug te kennen immer met gemak onthoudt. Kion vi per la kono de vera memorigilo ĉiam facile memoras.
ru Что я знаю о числе известном пи?
Первые цифры его здесь спрятаны.
Kion mi scias pri la famkonata nombro Pi?
Ĝiaj unuaj ciferoj estas ĉi tie kaŝitaj.
sk Daj ó Bože ó velky zapamätať
Si takýto čísel rad veľký naspamäť.
Donu ho Dio ho granda ke mi povu memori
De tia nombro grandan serion parkere.
13 ciferoj
da Her I lære i disse sætninger en nyttig regel som angår cirklens beregning. Ĉi tie mi lernas en tiu frazo utilan regulon rilate al la kalkulo de cirklo.
en See I have a rhyme assisting
My feeble brain, its tasks ofttimes resisting.
Vidu, mi havas rimaĵon helpantan
Mian malfortan cerbon, siajn taskojn ofte rezistantan.
nl Ook u kunt u zeker vergissen, uw zwakke brein kan plots verkeerd beslissen. Ankaŭ vi certe povas erari, via malforta cerbo povas subite malĝuste decidi.
pl Był i jest i wieki chwalonym ów będzie
Który kół obwód średnicą wymierzył.
Estis, estas kaj estos laŭdegata dum jarcentoj
Tiu kiu la perimetron de cirklo per la diametro mezuris.
14 ciferoj
cs Dej, ó Bože, a číslo Ludolfovo já navždy pomnu, pro větší naplnění moudrosti početní. Lasu min, ho Dio, memori la nombron de Ludolfo por ĉiam, por pligrandigi mian numeran lertecon.
en How I wish I could recollect of circle round
The exact relation Archimede unwound.
Kiom mi ŝatus rememori de la cirklo ronda
La ekzaktan proporcion kiun Arkimedo divolvis.
tr Sen o alan o çevre bölününce ve sonsuz rakam ile çıkan değişken dizilimli sayısın. Vi estas la nombro kun senfina ciferaro laŭ ŝanĝiĝanta vicordo, kiu rezultas el divido de la areo kaj de la perimetro.
15 ciferoj
ca Ell i ella, l'unica esperanca de tindre fills que tenen, romandra soterrada aquesta primavera. Li kaj ŝi, la ununura espero havi infanojn kiun ili havas, restos enfosita ĉi tiun printempon.
19 ciferoj
hy Այն ե բանն ւ գօրծը գիտնականի որ հավաքի բառեր կամ մտքեր անակնկալ լեզիներով աշխարհի՝ դասակարգի ըստ պի թվի նշանների։ Estas tasko de sciencisto, kunigi nekutimajn vortojn aŭ frazojn en lingvoj de la mondo, kaj ordigi ilin laŭ la ciferoj de pi.
20 ciferoj
en For a time I stood pondering on circle sizes. The large computer mainframe quietly processed all of its assembly code. Dum iom da tempo mi staris pensante pri cirklomezuroj. La granda centra komputilo kviete plenumis ciujn siajn asemblajn instrukciojn.
21 ciferoj
de Gib, o Gott, o Guter, Fähigkeit zu lernen einem, ach, armen Gejagten, Verzagten, Examina Ochsenden; gib du ihm Verstand, auch Talent. Donu, ho Dio, ho Bona, kapablon lerni al, ve!, kompatinda, malkvieta, senkuraĝa, ekzamenojn studeganta; donu al li prudenton, ankaŭ talenton.
en How I wish I could enumerate pi easily, since all these bullshit mnemonics prevent recalling any of pi's sequence more simply. Kiom mi dezirus facile povi reciti Pi, ĉar ĉiuj tiuj aĉaj memorhelpiloj malhelpas pli simplan rememoradon de io ajn el la sinsekvo de Pi.
ru Это я знаю и помню прекрасно,
Пи многие знаки мне лишни, напрасны.
Доверимся знаньям громадным
Тех, пи кто сосчитал, цифр армаду.
Tion mi scias kaj bone memoras,
Multaj ciferoj de Pi estas por mi superfluaj, senutilaj.
Ni fidu la grandegan konon
De tiuj, kiuj kalkulis Pi, armadon da ciferoj.
23 ciferoj
ar علم و تجلى, و دائرة الهندسيات عن قدراته تتحكى.
علم البشر الحسابات المقياسية، للهندسة الدوائرية، اما عن، علم المتعاظم, علمه نهايات كل الترقم.
Li instruis kaj estas majesta, kaj la geometria cirklo parolas pri liaj kapabloj.
La homoj konas la kalulitajn mezurojn de la geometrio de cirkloj, dum lia grandega scio konas la finon de la tuta ciferaro.
el Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι. La Granda Dio ĉiam uzas geometrion; por povi determini la cirkonferencon de la cirklo uzante ĝian diametron, li konstruis neniam finiĝantan nombron kiun mortemuloj, bedaŭrinde, neniam determinos tute.
24 ciferoj
de Wie, o dies π macht ernstlich so vielen viele Müh.
Lernt immerhin, Jünglinge, leichte Verselein,
Wie so zum Beispiel dies dürfte zu merken sein!
Kiel, o tiu π serioze tiom multajn tre lacigas.
Lernu tamen, junuloj, facilajn versaĵojn,
Kiel ekzemple tiu ĉi povus esti memorata!
pl Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie Ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć. Donu, ho sinjorino, ho dia Mnemozino, la nombron pi, kiu por ni tente estas nomata Ludolfa, por memori tiel ke ĝi rapide kaj facile estu uzebla.
27 ciferoj
es ¿Qué? ¿Y cómo π reúne infinidad de cifras? ¡Tiene que haber períodos repetidos! Tampoco comprendo que de una cantidad poco sabida se afirme algo así, tan atrevido! Kion? Kaj kiel π kunigus sennombrajn ciferojn? Ĝi devas havi ripetajn seriojn! Mi ankaŭ ne komprenas ke pri nombro tiom malbone konata oni asertus ion tia, tiom impertinenta!
31 ciferoj
de Nie, o Gott, o guter, verliehst Du meinem Hirne die Kraft, mächtige Zahlreih'n dauernd verkettet bis in die späteste Zeit getreu zu merken; drum hab' ich Ludolfen mir zu Lettern umgeprägt. Neniam, ho Dio, ho bona, Vi donas mian cerbon la forton, por imponajn ciferseriojn daŭre ligitajn ĝis la plej fora tempo korekte memori; tial mi restampis por mi Ludolfon al literoj.
en Now I, even I, would celebrate,
In rhymes inapt, the great
Immortal Syracusan, rivaled nevermore,
Who in his wondrous lore,
Passed on before,
Left men his guidance,
How to circles mensurate.
Nun mi, eĉ mi, volus celebri,
En netaŭgaj rimoj, la grandan
Senmortan Sirakuzanon, neniam plu konkurencitan,
Kiu en sia mirinda instruo,
Antaŭe transdonita,
Postlasis al la homoj siajn direktivojn,
Kiel cirklojn mezuri.
ga Seo í -- deis
a rinne saineolaí
ón nGréig dúinn
don obair aċrannaċ.
Arcaiméid ioldána ardéirime,
crú na bua fíorársa,
fear déanta an réitiġ ġlic.
Fiú más anabarraċ mór,
is réiteaċ fíorġasta.
Jen ĝi -- ilo
de sciencisto
greka kalkulita por ni
por fari komplikan laboron.
Brila genio Arkimedo,
de antikva kaj glora deveno,
estas tiu kiu ellaboris ĉi tiun belegan formulon.
Kvankam ĝi estas grandega,
ĝi restas brila kalkulo.
hu Nem a régi s durva közelítés,
Mi szótól szóig így kijön
Betűiket számlálva.
Ludolph eredménye már,
Ha itt végezzük húsz jegyen.
De rendre kijő még tíz pontosan,
Azt is bízvást ígérhetem.
Ne estas la malnova malpreciza aproksimo,
Kion vi ricevas de vorto ĝis vorto
Nombrante iliajn literojn.
La rezulto de Ludolph estas obtenata,
Se ni haltas ĉe le dudeka decimalo.
Sed ni obtenas dek pliajn laŭ sinsekvo,
Mi certe povas promesi.
nl Wat, U moet 't getal berekenen?
De kennis ervan zou beter studeren betekenen?
Bereken, geleerden met de ris getallen elke radius en hoeken -
Maar mag een leerling dan pi verkort verzoeken?
Kio, ĉu vi devas kalkuli la nombron?
Koni ĝin indikus pli bonan studadon?
Kalkulu, kleruloj kun la serio da nombroj ĉiun radion kaj angulojn -
Sed ĉu lernanto tiam rajtas provi pi mallongigite?
no Lær i tide å ramse huskevers,
pi huskes aldri med hodet.
Lettvint innpugges fiffige fuskevers,
til du kan tallenes gåte.
Husker du tallet selv, vel vel,
tallenes rim er skrevet forgjeves.
Lernu ĝustatempe memori versaĵojn,
pi ne memoreblas parkere.
Facila estas la truko memorteni versojn,
ĝis vi konas la enigmon de la ciferoj.
Se vi memoras la ciferojn mem, bone, bone,
tiam la cifera rimo estas skribita vane.
sv Ack, o fasa, π numer förringas
Ty skolan låter var adept itvingas
Räknelära medelst räknedosa
Och så ges tilltron till tabell en dyster kosa.
Nej, låt istället dem nu tokpoem bibringas!
Ho ne, π nuntempe estas senkreditigita
Ĉar la lernejo ĉiun studenton lernigas
Matematikon helpe de kalkuliloj
Kaj tiel tabeloj havas malhelan estonton.
Ne, anstataŭe ni lernu simplaĉajn poemojn!
32 ciferoj
eo Kun π, ĉiam l'afero konverĝas,
Al nombro utila kaj magia.
Infinite decimaloj anseras,
Ĝiseterne tra la paĝ' fantazia.
Kiel nebulo el tabulo mara,
Tra nia universo kaj ĉe lekcioj,
Cifervica poemo.
Kun π, ĉiam l'afero konverĝas,
Al nombro utila kaj magia.
Infinite decimaloj anseras,
Ĝiseterne tra la paĝ' fantazia.
Kiel nebulo el tabulo mara,
Tra nia universo kaj ĉe lekcioj,
Cifervica poemo.
es Fue y cayó. Y queda solamente la inútil cifra con pocos destinos poderosos, tristes devenires sin el más sencillo bien. Idiota, re idiota, sabe que sus encantos son ya latosos decimales. Pobre... Mi iris kaj falis. Kaj restas nur la senutila nombro kun malmultaj destinoj potencaj, malgajaj estontoj sen eĉ la plej malgranda bono. Idiota, tre idiota, ĝi scias ke ĝiaj sorĉvortoj estas nur enuigaj decimaloj. Mizerulo...
fr Car j'aime à faire apprécier ce nombre, objet des soins patients, longtemps répétés, engendrés par ce dur problème grec: "carrer" le cercle. Même son nom habituel est un symbole (périmètre) utile. Ĉar mi volas estimigi tiun nombron, objekto de la paciencaj zorgoj, longtempe ripetitaj, ekigitaj de tiu malfacila greka problemo: "kvadratigi" la cirklon. Eĉ ĝia kutima nomo estas utila simbolo (perimetro).
pl Kto w mozg i glowe natloczyc by chcial cyfer moc,
Azeby liczenie ludolfiny trudnej spamietac moc,
To nam zastapic musi slowka te litery suma,
Tak one trwalej sie do pamieci wszystkie wsuna.
Kiu volus en la cerbo kaj la kapo amason da ciferoj
Por povi memori la malfacilan nombron de Ludolfo,
Tiam ni devas anstataŭigi ĉi tiujn vortojn per la sumo de literoj,
Tiel pli daŭre ili ĉiuj estos lokataj en memoron.
127 ciferoj
fr Que j'aime à faire connaître un nombre utile aux sages!
Immortel Archimède, artiste, ingénieur,
Qui de ton jugement peut sonder la valeur?
Pour moi, ton problème eut de sérieux avantages.
Jadis, mystérieux, un problème bloquait
Tout l'admirable procédé, l'oeuvre grandiose
Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs:
Ô quadrature! Vieux tourment de philosophe,
Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez
Défié Pythagore et ses imitateurs.
Comment intégrer l'espace plan circulaire?
Former un triangle auquel il équivaudra?
Nouvelle invention: Archimède inscrira
Dedans un hexagone; appréciera son aire,
Fonction du rayon. Pas trop ne s'y tiendra:
Dédoublera chaque élément antérieur;
Toujours de l'orbe calculée approchera;
Définira limite; enfin, l'arc, le limiteur
De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle.
Professeur, enseignez son problème avec zèle.
Kiom mi ŝatus konigi nombron utilan al saĝuloj!
Nemortema Arkimedo, artisto, inĝeniero,
Kiu de via opinio povas taksi la valoron?
Por mi, via problemo havis gravajn avantaĝojn.
Iam, mistere, problemo baris
La tutan admireblan procedon, la grandiozan laboron
Kiun Pitagoro malkovris al la antikvaj grekoj:
O kvadraturo! Malnova turmento de filozofoj,
Nesolvebla rondeco, tro longtempe vi
Spitis Pitagoron kaj liajn imitantojn.
Kiel integri la ebenan cirklan spacon?
Fari triagulon samgrandan?
Nova invento: Arkimedo enskribos
En ĝi sesangulon; taksos ĝian areon,
Funkcio de la radiuso. Ne haltos tie:
Disduobligos ĉiun antaŭan elementon;
Ĉiam pli alproksimiĝos al la kalkulata rondo;
Fiksos limeson; fine, la arkon, la limigilon
De tiu maltrankviliga cirklo, tro ribela malamiko.
Profesoro, diligente instruu lian problemon.
3,141592653 5897932384 6264338327 9502884197 1693993751 0582097494 4592307816 4062862089 9862803482 5342117067 9821480865 1328230664 7093844

Fontoj

 


Dato en kiu tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita: 2023-04-11